استادیوم ورزشی ۶۰۰۰ نفری بجنورد

نام پروژه : استادیوم ورزشی ۶۰۰۰ نفری بجنورد

موقعیت جغرافیایی : بجنورد

توضیحات پروژه : استادیوم ورزشی ۶۰۰۰ نفری بجنورد کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

مساحت پروژه : ۲۸۰۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در مرحله نصب

مهندسین مشاور : مهندسین مشاور ماهر و همکار