سازه فضایی سالن تولید کارخانجات ۷۷۷

نام پروژه : سالن تولید کارخانجات ۷۷۷

موقعیت جغرافیایی : شهرک صنعتی عباس آباد

توضیحات پروژه : تولید سقف سالن تولید کارخانجات ۷۷۷ کارفرما : شرکت تولید مواد غذایی ۷۷۷

مساحت پروژه : ۱۱۰۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری