سقف استخر ساختمان اداری

نام پروژه : سقف استخر و پوشش وویدهای ساختمان اداری

موقعیت جغرافیایی : ایلام

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف استخر و پوشش وویدهای ساختمان اداری

مساحت پروژه : ۱۴۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری