سازه فضاکار نمایشگاه ماشین های سنگین

نام پروژه : نمایشگاه و تعمیرگاه ماشین های سنگین

موقعیت جغرافیایی : تهران

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف نمایشگاه و تعمیرگاه ماشین های سنگین کارفرما : نمایشگاه ماشین های سنگین

مساحت پروژه : ۱۴۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری