سالن تعمیرگاه هلی کوپتر (هلی پورت) کیـش

نام پروژه : سالن تعمیرگاه هلی کوپتر (هلی پورت) کیش

موقعیت جغرافیایی : جزیره کیش

توضیحات پروژه : کارفرما : شرکت ملی ساختمان

مساحت پروژه : ۱۴۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری