سقف سالن خانه بوکس کرمانشاه

نام پروژه : سقف سالن خانه بوکس کرمانشاه - شرکت توسعه اماکن ورزشی

موقعیت جغرافیایی : ورزشگاه آزادی کرمانشاه

توضیحات پروژه : طراحی، تولید و اجرای سقف سالن خانه بوکس کرمانشاه کارفرما : شرکت توسعه اماکن ورزشی

مساحت پروژه : ۱۱۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در حال بهره برداری