سازه فضاکار ایستگاه عوارضی زنجان تبریز

نام پروژه فضاکار: سقف ایستگاه عوارضی زنجان - تبریز

موقعیت جغرافیایی سازه: زنجان

توضیحات پروژه: طراحی، تولید و اجرای سقف ایستگاه عوارضی زنجان - تبریز

مساحت پروژه سازه فضاکار: ۱۱۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه : در مرحله تحویل قطعی سازه