سازه فضاکار سالن ورزشی مخابرات قزوین

نام پروژه فضاکار: سالن ورزشی مخابرات قزوین

موقعیت جغرافیایی: قزوین

توضیحات پروژه: طراحی، تولید و اجرای سقف سالن ورزشی مخابرات قزوین کارفرما : اداره مخابرات استان قزوین

مساحت پروژه: ۱۰۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره بردای