پروژه سالن بولینگ مجتمع تجاری تیراژه

نام پروژه سازه فضاکار: سالن بولینگ مجتمع تجاری تیراژه

موقعیت جغرافیایی سازه فضا کار: تهران

توضیحات پروژه سازه فضا کار: طراحی، تولید و ارای سقف بولینگ مجتمع تجاری تیراژه

مساحت پروژه: ۹۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری

مهندسین مشاور: مهندسین مشاور آبادی