سازه فضاکار سقف عوارضی بستان آباد

نام پروژه سازه فضاکار: سقف ایستگاه عوارضی بستان آباد

موقعیت جغرافیایی سازه فضا کار: بستان آباد

توضیحات پروژه سازه فضاکار: طراحی، تولید و اجرای سقف ایستگاه عوارضی بستان آباد

مساحت پروژه: ۹۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه: در حال بهره برداری