سازه فضا کار ایستگاه عوارضی پردیس

نام پروژه ساخت سازه فضا کار:

ایستگاه عوارضی پردیس - توسعه راه های ایران

موقعیت جغرافیایی پروژه ساخت سازه فضا کار:

پردیس

توضیحات پروژه ساخت سازه فضاکار:

طراحی، تولید و اجرای سقف ایستگاه عوارضی پردیس کارفرما: توسعه راه های ایران - ایستگاه عوارضی پردیس

مساحت پروژه ساخت سازه فضاکار:

۸۰۰ متر مربع

وضعیت پروژه سازه فضاکار:

در حال بهره برداری