پروژه های ساخت انواع سازه های فضاکار

برخی از نمونه پروژه های ساخت انواع سازه های فضاکار (سازه های فضایی) انجام گرفته شرکت رخ بام سازه: